To Camping Fare είναι ένα όμορφο και πολύ προσεγμένο κάμπινγκ, ιδανικό για χαλαρωτικές διακοπές, αλλά και σαν ορμητήριο για εκδρομές στα πολύ ενδιαφέροντα αξιοθέατα της περιοχής. Διαθέτει εστιατόριο και όλες τις απαραίτητες παροχές για να κάνει τη διαμονή σας ευχάριστη και ξεκούραστη. Η Καλαμάτα προσφέρει πλειάδα επιλογών για νυχτερινή διασκέδαση και αγορές

Camping Fare is a well-kept campsite, ideal for relaxing holidays, but also as a starting point for excursions to the very interesting attractions of the area. It has all the necessary facilities to make your stay pleasant and relaxing. Kalamata offers many options for nightlife and shopping

 
 
 
 

ALL YEAR OPEN

 

PRICE LIST

 

ADULT  6.00

CHILDREN  4.00

CAMPER  6.00

CAMPER 8m+  8.00

CARAVAN  6.00

VAN  5.00

TENT (SMALL)  4.00

TENT (BIG)  6.00

CAR  2.00

ELECTRICITY (CAMPER-CARAVAN)  4.00

ELECTRICITY (VAN)  3.00

ELECTRICITY (TENT)  2.00


google page : Camping Fare Kalamata

address: end of navarinou st kalamata 24100

tel: 6979188290 / 2721029520

email: dimitrisfoudeas@hotmail.com

facebook: Camping Fare Kalamata

Κανονισμός Λειτουργίας

1. Οι κατασκηνωτές κατά την είσοδο τους στο camping πρέπει να παραδίδουν το διαβατήριο ή την ταυτότητα τους.

2. Ο χώρος κατασκήνωσης υποδεικνύεται αποκλειστικά από τον υπεύθυνο υπάλληλο του Camping. Αλλαγή θέσης επιτρέπεται μόνο ύστερα από άδεια της Διεύθυνσης.

3.Η παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος είναι 6Α 2500 Watt. Το ηλεκτρικό ρεύμα προορίζεται για ιδιωτική χρήση συσκευών χαμηλής κατανάλωσης (ψυγείο λάμπες φωτισμού ραδιόφωνα, υπολογιστές κ.λπ.). Απαγορεύεται η χρήση συσκευών που ξεπερνούν την ανωτέρω κατανάλωση διότι ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στις εγκαταστάσεις.

4. Η είσοδος στο χώρο του camping επιτρέπεται μόνο στα αυτοκίνητα των κατασκηνωτών των οποίων η ταχύτητα κυκλοφορίας δεν θα υπερβαίνει τα 5χλμ την ώρα.

5.Οι αναχωρήσεις θα πραγματοποιούνται μέχρι τις 12.00 π.μ. Πέραν τις 12.00 θα χρεώνεται διαμονή μίας ακόμη ημέρας, εκτός αν υπάρχει άδεια απο την επιχείρηση

6. Επιτρέπεται η είσοδος κατοικίδιων στο Camping με την προϋπόθεση ότι είναι εφοδιασμένα με τα προβλεπόμενα ιατρικά πιστοποιητικά και εφόσον είναι αυστηρός περιορισμένα στο χώρο που μισθώνει ο κατασκηνωτής.

7. Τα κατοικίδια ζώα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από τους κατόχους τους τις ώρες του περιπάτου και δεν επιτρέπεται το μπάνιο στη θάλασσα.

8.Η ενοικίαση του χώρου είναι αυστηρά προσωπική και ισχύει μόνο για αυτούς που έχουν δηλωθεί.Απαγορεύεται αυστηρά η αλλαγή θέσης χωρίς την άδεια της επιχείρησης. •

9. Οι επισκέπτες μπορούν να παραμείνουν στο χώρο του κάμπινγκ έως και τις 22.45. Δεν επιτρέπεται η είσοδος αυτοκινήτων των επισκεπτών.

10. Απαγορεύεται αυστηρά το άναμα φωτιάς στην ύπαιθρο για μαγείρεμα ή για άλλους σκοπούς

11. Κατά τις ώρες κοινής ησυχίας (2.00-5.00 το μεσημέρι και 12.00-8.00 το πρωί) ο κάθε κατασκηνωτής είναι υποχρεωμένος να μην διαταράσσει την ησυχία των άλλων.

12. Η Διεύθυνση του camping δε φέρει καμία ευθύνη για απώλεια αντικειμένων λόγω κλοπής ή φθοράς. Παρακαλούνται οι κατασκηνωτές να φροντίζουν μόνοι τους για τη φύλαξη των αντικειμένων τους.

13. Σε περίπτωση που ο πελάτης ασθενήσει από οποιαδήποτε αιτία, είναι υποχρεωμένος να το αναφέρει αμέσως στη Διεύθυνση, προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.

14. Όσοι από τους πελάτες επιθυμούν αναχώρηση κατά τις πρωινές ώρες κατά τις οποίες η Reception είναι κλειστή, θα αφήνουν το αυτοκίνητο τους από το προηγούμενο βράδυ στο Parking (έξω από το Camping)

15. Η είσοδος στο Camping με αυτοκίνητο επιτρέπεται από τις 8.00 το πρωί έως τις 12.00 το βράδυ. Τις υπόλοιπες ώρες η είσοδος απαγορεύεται και τα αυτοκίνητα θα μένουν στο Parking (έξω από το Camping)

16. Ο Διευθυντής του Camping έχει το δικαίωμα σε περίπτωση μη συμμορφώσεως των κατασκηνωτών ή επισκεπτών αυτών, στους κανονισμούς να τους απαγορεύει την παραμονή ή την είσοδο στο Camping. dd your own text and edit me. I'm a great place for you to tell your story and let your visitors know a little more about you.

Regulation

1. Campers upon entering the campsite must show their passport or ID.

2. The site is indicated exclusively by the responsible employee of the Camping. Change of position is allowed only after the permission of the Directorate.

3. The power supply is 6A 2500 Watt. Electricity is intended for private use of low consumption devices (refrigerator, light bulbs, radios, computers, etc.). It is forbidden to use devices that exceed the above consumption because it may cause damage to the facilities.

4. Entry to the camping site is permitted only for campers' cars whose speed will not exceed 5km per hour.

5. Departures will take place until 12.00 am. After 12:00, an extra day's stay will be charged, unless there is permission from the company

6. Pets are allowed to enter the Camping provided they are provided with the prescribed medical certificates and as long as they are strictly limited to the space rented by the camper.

7. Pets must necessarily be accompanied by their owners during the walk and bathing in the sea is not allowed.

8. The rental of the space is strictly personal and applies only to those who have registered. It is strictly forbidden to change the location without the permission of the company.

9. Visitors can stay at the campsite until 22.45. Visitors' cars are not allowed.

10. It is strictly forbidden to light a fire outside for cooking or other purposes

11. During the common quiet hours (2.00-5.00 in the afternoon and 12.00-8.00 in the morning) each camper is obliged not to disturb the peace of others.

12. The Camping Management is not responsible for the loss of items due to theft or damage. Campers are requested to take care of their own storage of their belongings.

13. In the event that the customer falls ill for any reason, he is obliged to report it immediately to the Management, so that the necessary measures can be taken.

14. Those of the customers who wish to leave during the morning hours when the Reception is closed, will leave their car from the previous night in the Parking (outside the Camping)

15. Entry to the Camping by car is allowed from 8:00  to 24:00 . During the rest of the hours, entry is prohibited and cars will stay in the Parking (outside the Camping)

16. The Director of the Camping has the right in case of non-compliance of the campers or visitors with the regulations to prohibit them from staying or entering the Camping.